Jedno jest pewne, że tłumacz przysięgły, do którego to grona należy http://interpreti.pl/tlumacz-przysiegly/ , to zawód wymagający i konieczne jest staranne przygotowanie się do niego. Jednym z ważnych aspektów, jakie wiąże się z zawodem tłumacza przysięgłego jest jego wielka odpowiedzialność zawodowa, bowiem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków może on zostać ukarany, czego konsekwencje przewidziane są w stosownej ustawie. W razie naruszenia zasad zawodowych, tłumacz przysięgły podlega postępowaniu wyjaśniającemu. Postępowanie toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, i wszczynane jest na wniosek ministra sprawiedliwości lub wojewody.

 

Tłumacz przysięgły ma prawo obrony, jednak jeżeli jego wina zostaje uzasadniona, może on ponieść kary takie jak upomnienie i nagana, jednak mogą to być również poważniejsze konsekwencje w tym kara pieniężna nie niższa niż jedna dziesiąta przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wydanie prawomocnego orzeczenia, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 1 roku a także pozbawienie prawa do wykonywania zawodu z możliwością ponownego uzyskania uprawnień najwcześniej po upływie 2 lat oraz po ponownym zdaniu egzaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *